Regulamin

&1
Przewoźnik

Dąży do zrealizowania przewozu i jego bagażu na trasie określonej w umowie oraz zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa, higieny i kultury.W przypadku awarii busa, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży w ciągu 24 godzin.

Przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia gdy:

Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.

Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:

&2
Pasażer – prawa i obowiązki

Pasażer jest zobowiązany do:

&3
Bagaż

Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu oraz bagażu podręcznego. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego – w miarę wolnego miejsca w lukach bagażowych.

Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki nie został zgłoszony w chwili rezerwacji.

Bagaż jest ubezpieczony (dotyczy to tylko bagażu opisanego imieniem i nazwiskiem właściciela).

Przewoźnik wzywa pasażera do kontroli wydawanych bagaży w chwili dotarcia do celu. Zdarza się bowiem iż pasażer omyłkowo zabiera nie swój bagaż. W takim przypadku Przewoźnik może doliczyć dodatkową kwotę za odwiezienie bagażu powtórnie.


&4
Inne

Przewóz zwierząt jest zabroniony.

Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie 20 maja 2014r.


&5

W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą mieć zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo Przewozowe (Dz. U. z 21 czerwca 2000 r. nr 50, poz. 601, zmiany), ustawa z dnia 1964 kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; zmiany.

Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Przewoźnika.

Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 Prawa Przewozowego, który określa warunki przewozu osób wykonywanych przez Przewoźnika.